دارای دو شکل و trimorphic در مواد معدنی

rokhsarehay bentoniky.pdf

و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪﻓﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﺁﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻳﻮارﻩ ﻣﻨﻔﺬدار ﺑﻪ اﻳ ﻦ. ﻧﺎم ﻣﺸﻬﻮر ..... در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣ ﻞ ﺟ ﻮاﻧﯽ، ﭘﻮﺳ ﺘﻪ ﻣﺘ ﺸﮑﻞ از دو ﺣﺠ ﺮﻩ اﺳ ﺖ و ﺳ ﭙﺲ د. ر ﻣﺮﺣﻠ ﻪ ﺑﻠ ﻮغ ﺗﻌ ... (Trimorphic life). اﺳ ﺖ.

دریافت قیمت